ثبت رکورد جهانی

باحضور نماینده گینس 12 ساعت حلقه زدن متوالی و پیمودن 50 کیلومتر

در قائمشهر توسط مرد حلقه ای جهان