میلادرضایی


مرد حلقه ای جهانپدر هولاهوپ ایران

بنیانگذار هولاهوپ بعنوان ورزش در ایران

کارشناس تربیت بدنی ((مدیریت ورزشی))

دارنده 7رکورد جهانی و6رکورد ملی در رشته ورزشی هولاهوپ

اولین ارائه دهنده طرح توجیحی ورزش هولاهوپ در دنیا

نماینده شرکت جهانی ثبت رکورد 1396الی 1398

روابط عمومی هیات ورزش های همگانی خراسان رضوی در سال 1395

مسئول کمیته ثبت رکورد دانشگاه های پیام نور خراسان رضوی

دبیر هیات ورزش های همگانی شهرستان چناران سال1398تا 1400

دبیر انجمن سپک تاکرا خراسان رضوی 1399

سفیر صلح و دوستی

دارنده سرتیفیکیت هولاهوپ از کشور انگلستان

ثبت رکورد 12 ساعت متوالی هولاهوپ زدن و پیمودن 45 کیلومتر

ثبت رکورد 12 ساعت هولاهوپ زدن متوالی و پیمودن 50 کیلومتر

ثبت رکورد 500 کیلومتر هولاهوپ زدن طی 40 روز دور ایران

ثبت رکورد چرخش بزرگترین هولاهوپ به قطر 2متر 2ساعت و13 دقیقه

ثبت رکورد چرخش سنگینترین هولاهوپ جهان به وزن 5کیلو و 170 گرم

ثبت رکورد صعود به 500 پله با هولاهوپ زدن متوالی در 9دقیقه و 31 ثانیه

ثبت رکورد صعود به 250 پله با هولاهوپ زدن متوالی در 3دقیقه و 46 ثانیه

تنها ورزشکاری که یک کلیه خود را در زمان حیات به رایگان اهدا کرده است در سال 89

مشاور و طراحی ثبت رکورد در زمینه های ورزشی
 
از کارتن خوابی تا قهرمانی جهان!

گفت و گو با نفر اول هولاهوپ جهان میلاد رضایی ملقب به مرد حلقه ای جهان دارنده ۷ رکورد جهانی در رشته ورزشی هولاهوپ